A NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 2011. ÉVI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSI TERVE

2011-03-03
A NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL   2011. ÉVI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL  
2011. ÉVI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSI TERVE


ELLENŐRZÉSI IRÁNYELVEK

2011. év fókuszában a fenntartók és szolgáltatások segítő ellenőrzése áll, a dolgozók és ellátottak (illetve hozzátartozóik) személyes meghallgatásával, a jogszabályok gyakorlati alkalmazásának segítésével. Ezen túl kiemelt feladat a különböző ellenőrző hatóságok közötti munkamegosztás és ellenőrzési program összehangolása, közösen végzett ellenőrzések lebonyolítása.


TERVEZETT ELLENŐRZÉS TÍPUSOK

·    Átfogó ellenőrzési programok egyes ellátási típusokban a teljes ellátás tartalmára.
·    Kiemelt ellenőrzések egyes ágazati intézkedésekhez kapcsolódóan (jogszabályváltozásból adódó gyakorlat, végrehajtás ellenőrzése), vagy nagyobb horderejű, gyors reagálást igénylő ügyekben.
·    Célellenőrzés egyes fenntartók (vagy fenntartó típusok) valamennyi szolgáltatására, illetve a jogszabályban előírt fenntartói feladatok ellenőrzésére.
·    Szigorított ellenőrzés – súlyos jogsértések jelzése esetén, speciális ügyekben, többszöri felszólításnak eleget nem tett szolgáltatóknál.
·    Soron kívüli ellenőrzés - működési problémák, panaszügyek, szolgáltatások felszámolása esetén.
·    Hatóságok ellenőrzése – felügyeleti ellenőrzés, a szociális hatóságok működési engedélyezési gyakorlatára és ellenőrzési feladatainak teljesítésére.
·    Utólagos ellenőrzés, az ellenőrzések alapján hozott intézkedések nyomon követésére.
·    Segítő ellenőrzés kezdő szolgáltatóknál, a működés megkezdésének első 3 hónapjában (kiemelt programok, célcsoportok, vagy központi fejlesztések esetén).
·    Közös ellenőrzés, több hatósággal együtt végzett ellenőrzések, egy-egy kiemelt ügyben.
·    Bemutató ellenőrzés, egy fenntartó valamely szolgáltatójának az ellenőrzése során biztosítva a lehetőséget ugyanazon fenntartó más szolgáltatójának, intézményének is a jelenlétre.
·    Tesztelés bejelentésekhez, vagy súlyos jogsértésekhez kapcsolódóan (esetleges visszaélések gyanújának) igazolására.
·    Szükség szerint bírósági eljárás indítása a fenntartók, szolgáltatók által alkalmazott szerződési feltételek (megállapodások) érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítására, ettől való eltiltásra, az ellátottak széles körének védelme érdekében.

A.) TERVEZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

2011-ben a segítő, a bemutató ellenőrzések további erősítése szükséges, a fenntartók, intézmények szakmai támogatása, a segítségnyújtás, valamint az esetleges problémák, jogszabálysértések megelőzése érdekében.

A Hivatal ellenőrzései segítő jelleggel valósulnak meg, ennek érdekében az alábbi feladatokat határozom meg:
·    ellenőrzési programok elindulása előtt konzultációk szervezése, bemutató ellenőrzések tartása, az egyes ellátási típusokhoz kapcsolódóan, ezek meghirdetése az azonos szolgáltatók körében,
·    az ellenőrzési szempontsoraink egyszerűsítése,
·    a megyei szociális és gyámhivatalokkal közösen ellenőrzött intézmények listájának megjelentetése a NRSZH honlapján,
·    az ellenőrzésekről készített összefoglalók megjelentetése, felhívva a fenntartók, szolgáltatók figyelmét a tipikus problémákra,
·    dolgozói, ellátotti interjúk alkalmazásának megerősítése, interjúzási technikák bővítése.

ELLENŐRZÉSEK

1.) Állami szolgáltatásszervezés, a finanszírozási rendszerbe bekapcsolt szolgáltatások:
-    támogató szolgáltatás,
-    közösségi ellátások (szenvedélybeteg, pszichiátriai betegek, alacsonyküszöbű),
-    jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
-    szociális foglalkoztatás.

A támogató szolgálatok és közösségi ellátások esetén 2011. december 31-én eltelik az első 3 éves finanszírozási időszak, és az év közepén a pályázatokat ki kell írni, illetve el kell bírálni az ősz folyamán az újabb 3 éves befogadást.
Ehhez szükséges, hogy valamennyi támogató szolgálat és közösségi ellátás ellenőrzése és minősítése befejeződjön legkésőbb augusztus 31-re. Így az év első felében elsősorban ezen szolgáltatások ellenőrzésére kerül sor, számszerűen közel 200 szolgáltatásé (120 TSZ, 74 KE).

Az év második felében kell elkezdeni mind a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mind a szociális foglalkoztatás ellenőrzését, mivel ott a finanszírozási időszak 2012-ben telik el. Célszerű a finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgálatok mintegy felét ellenőrizni, számszerűen 100 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és 110 szociális foglalkoztatást.
Ezen két szolgáltatási formánál az ellenőrizendő szolgálatok kiválasztásakor kísérleti jelleggel egy kockázat-becslés alapján döntünk.

A kockázati értékelésben/kiválasztásban az alábbi szempontok figyelembe vétele javasolt:
·    a működési engedélyben a készülékszám egy éven belüli 30%-os változása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén,
·    ha egyazon fenntartónak több szolgáltatása van (eltérő kistérségekben/megyékben),
·    a szociális foglalkoztatásban a pszichiátriai és a szenvedélybeteg nappali intézmények mellett működő szociális foglalkoztatást – különös tekintettel a nappali intézményi szolgáltatások igénybevételére, valamint a végzett tevékenységek jellegére általános jelleggel, valamennyi megyére kiterjedően,
·    a regiszterben történő jelentések adatai alapján a munka-rehabilitációs és a fejlesztő-felkészítés közötti létszámmozgás meghaladja a foglalkoztatható személyek számának 30%-át,
·    két egymást követő jelentési kötelezettség elmulasztása.


2.) Az ágazati minisztérium felkérésére végzett célellenőrzés

A központi ellenőrzések során még nem került sor hajléktalanok ellátását végző intézmények célzott ellenőrzésére. 2011. évben az utcai szociális munka szolgáltatás teljes körű ellenőrzésére kerüljön sor, valamennyi szolgáltatás helyszíni vizsgálatával, a szolgáltatás tevékenységének az utcán történő ellátásának ellenőrzésével, az ott élők felkeresésével, ellátotti interjúzással. Az utcai szociális munkára engedéllyel rendelkező szolgálatok száma a regiszter alapján 107 db, amelyek közel fele rendelkezik olyan intézményi háttérrel, amelyet ellenőrizni szükséges.
Így a várható ellenőrzött szolgáltatások száma 150 db (átlagosan 10 szolgáltató/ellenőr).

Az ellenőrzés átfogó célja: a hajléktalan személyek kríziskezelésének ellátása hogyan valósul meg, mit tehet és tesz az utcai szociális munka a fagyhalál megelőzése, az eredményesebb kríziskezelés érdekében. Milyen módon finanszírozható célzottabban az ellátás a jogszabályban előírt és elvárt szakmai tartalmak teljesítése érdekében.

3.) Konkrét számok az ellenőrzésre vonatkozóan

Számszerűen a fenti ellenőrzésekre vonatkozó tervszám 2011. évre:
-    támogató szolgálat kb. 120 db,
-    közösségi ellátás kb. 75 db,
-    jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kb. 100 db,
-    szociális foglalkoztatás kb. 110 db,
-    hajléktalanok ellátását végző utcai szociális munka és a szolgáltatáshoz kapcsolódó ellátások kb. 150 db,
-    soron kívüli kb. 40 db,
-    szigorított ellenőrzés az engedély nélkül működő szolgálatokra, a szociális és gyámhivatalokkal közösen: 15 db,
-    utóellenőrzés: 50 db.

Az így tervezett ellenőrzések száma mintegy 660 intézmény/szolgáltatás ellenőrzését jelentik, ami szám szerint kevesebb, mint a korábbi évek átlaga, de az ellenőrzések új szempontok szerinti elvégezésének megalapozását is a 2011. év első hónapjaiban le kell fektetni.


B.) TERVEZETT ELLENŐRZÉS, SZAKMAI FELADATOK

A konkrét helyszíni ellenőrzések mellett a Hivatalban a szociális szolgáltatások, intézmények ellenőrzésének összehangolása, megújítása érdekében a következő koordinációs feladatok elvégzése, illetve az ellenőrzésszakmai dokumentumok elkészítése tervezett:
·    új ellenőrzési stratégia, új irányelvek, eljárásrend és ellátási típusonkénti ellenőrzési szempontok elkészítése (a jogszabályváltozások figyelembe vételével),
·    a működési engedélyezés, ellenőrzés várható hatásköri változása miatt, illetve a megyei kormányhivatalokban működő 20 megyei szociális és gyámhivatallal, egy új típusú együttműködés rendjének kidolgozása, az ellenőrzési feladataink összehangolása érdekében,
·    a módszertani intézményekkel, a Magyar Államkincstár központi és területi szerveivel való együttműködés módjainak, formájának kidolgozása, és ezek tesztelése,
·    ellenőrzési szempontsorok összehangolása a szociális és gyámhivatalok (SZGYH) szempontsoraival, közelítése a módszertani intézmények hasonló szempontsoraival, illetve a Magyar Államkincstár ellenőrzési feladataival,
·    a szociális igazgatási bírság kiszabási gyakorlatának felülvizsgálata a jogszabályi változások tükrében.

Mindezek érdekében
·    szakmai anyag kidolgozása az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezetek feladat- és hatáskörének lehatárolására, különösen a módszertani intézmények és engedélyező hatóságok, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzéseire,
·    a Hivatal ellenőrzéseibe a módszertani intézmények és a névjegyzéken szereplő szakértők gyakoribb bevonása,
·    a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet lehetőséget ad a közös ellenőrzések folytatására a Hivatal és az elsőfokú engedélyező hatóságok részére, szükséges az egyeztetés módszereit, megoldását, és a közös ellenőrzések módszereinek kidolgozása,
·    jogszabály módosítási javaslat kidolgozása a központi, pályázati rendszerben finanszírozott szolgáltatások (támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális foglalkoztatás) tekintetében a 3 éves tapasztalatok alapján, az engedélyező hatóság, a finanszírozást végző hatóság és a MÁK ellenőrzésének (3 hatóság) változtatására,
·    az információs szabadságról szóló törvény alapján kerüljön kidolgozásra az a követelményrendszer, aminek alapján valamennyi hatóság köteles az ellenőrzési szempontsoraikat egységesíteni, nyilvánosságra hozni, ellenőrzéseiket összehangolni, az ellenőrzési jegyzőkönyveik nyilvánosságát biztosítani,
·    készüljenek szakmai összefoglalók egy-egy szolgáltatás típus ellenőrzése során szerzett tapasztalatokról, azok nyilvánosságra hozatala, jó példák bemutatásával történjen meg.


Budapest, 2011. január „  „.


Dr. Pósfai Gábor                                                                                   Fotó: Németh Sándor
főigazgató

Forrás: http://nrszh.hu

Hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon.
Bejelentkezés

Email:
Jelszó:
Regisztráció