Szociális intézmények 2010 évi támogatása

2010-01-11
Szociális intézmények 2010 évi támogatása

c) Otthonközeli ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:     221 450 forint/fő

ca) A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja.

cb) A hozzájárulás 65%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását együttesen biztosítja.

cc) A hozzájárulás 25%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít.

Ezen a jogcímen igényelhető  a hozzájárulás a népkonyhai étkezetésben részesülők után is.

cd) A hozzájárulás 75%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít.

ce) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a helyi önkormányzat azon ellátottak után, akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít.

A hozzájárulások a Szoctv. 62. §-a, 63. §-a, 65/F. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szolgáltatásokhoz vehetők igénybe.

A ca)-cc) pontok szerinti normatív hozzájárulások nem vehetők igénybe a közoktatási feladatellátás keretében a 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülők után.

A ca) és cd) pontok szerinti hozzájárulások minden ténylegesen ellátott után igényelhetők.

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a cb) pont szerinti hozzájárulás 60%-át, vagy a ce) pont szerinti hozzájárulás 40%-át számolhatja el.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az ellátásra vonatkozó igénybevételi napló nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Egy ellátott egy ellátási napon csak egyszeresen és egy jogcímen vehető figyelembe.

d) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése

FAJLAGOS ÖSSZEG:     65 000 forint/fő

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:     1 996 550 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

f) Utcai szociális munka

FAJLAGOS ÖSSZEG:     4 543 750 forint/szolgálat

A hozzájárulást igényelheti az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:     405 600 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével.

A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:     206 100 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. 94/B. §-a, illetve 94/D. §-a szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt igénybe vevőket.

A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál.

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:     842 750 forint/fő

A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyújtó, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó  intézményekben ellátott, gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális ellátásban részesülnek.

A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő  gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges.

ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása

aba) A pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:     710 650 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát  és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.

abb) A pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) lakóotthonainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:     710 650 forint/fő

A hozzájárulásra jogosultak azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek.

Az aba) és az abb) pontok közös szabályai

A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető.

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:     710 650 forint/fő

A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják.

Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs  és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

ba) Otthont nyújtó ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:     739 000 forint/fő

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a - gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett - 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek.

bb) Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:     667 450 forint/fő

Ez a hozzájárulás vehető igénybe a helyi önkormányzat által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után.

A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után.

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:     635 650 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak ápoló-gondozó  otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn.

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:     635 650 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.

Átmeneti elhelyezést nyújtó  intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza.

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot.

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:     309 350 forint/fő

A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 31-én hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott - a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti meg az önkormányzatot.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei

a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

FAJLAGOS ÖSSZEG:     468 350 forint/férőhely

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz.

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.

A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló  férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.

b) Bázis-szállás

FAJLAGOS ÖSSZEG:     500 forint/férőhely/nap

A hozzájárulást a Szoctv.-ben meghatározott szolgáltatás után igényelheti a külön jogszabályban meghatározott szakmai feltételek szerint létrehozott bázis-szállást időszakosan működtető önkormányzat.

A hozzájárulás a 30 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatot a működtetett és külön jogszabályban meghatározott módon dokumentáltan igénybe vett bázis-szállás férőhelyek alapján illeti meg.

A normatív hozzájárulás igénylése utólagosan, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás keretében történik.

2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről

 

Hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon.
Bejelentkezés

Email:
Jelszó:
Regisztráció